สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    การเข้าเป็นสมาชิก 
การเข้าเป็นสมาชิก
 

 

1. สมาชิก

      คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
      (ก.) เป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอำนาจเจริญ
       (ข.) ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
       (ค.) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ 
   3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
   5. มิได้เป็นผู้เคยถูกให้ออก คัดลอกชื่อ หรือลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกสหกรณ์นี้    

      เอกสารประกอบการสมัคร
   1. คำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยมีความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/ หัวหน้าหน่วยงานลงนาม
   2. สำเนาบัตรข้าราชการ
   3. สำเนาบัตรประชาชน
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
   5. หนังสือรับรองเงินได้รายเดือน โดยผู้บังคับบัญชาลงนามผู้รับรอง 
   6. หนังสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน(สลิปเงินเดือนจากเขตหรือโรงเรียน) โดยผู้บังคับบัญชา
       ลงนามรับรอง 
   7. สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า/มรณบัตร/ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
   8. สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ 
   9. กรณีโอนมาจากต่่างจังหวัด ต้องแนบคำสั่งย้าย 
   10. กรณีผู้สมัครดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องแนบสำเนาคำสั่งบรรจุ

      การรับสมัคร
1. ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เลย
2. สมาชิกที่เคยลาออกหรือถูกโอนให้ออกแล้วขอกลับเข้าเป็นสมาชิก (ออกหนึ่งครั้ง) ดังนี้
    2.1 กรณีสมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออกไม่มีหนี้คงเหลือ
           (1.) กรณีสมาชิกที่ออกไปแล้วเกิน 3 ปี มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
           (2.) สมาชิกที่ออกแล้วยังไม่ครบ 3 ปี จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องซื้อหุ้นจำนวนครึ่งหนึ่ง
                 ของจำนวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนออก
    2.2 กรณีสมาชิกที่ลาออกหรือถูกให้ออกที่ มีหนี้คงเหลือ
           (1.) สมาชิกที่ออกไปแล้วเกิน 3 ปี จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องชำระหนี้เป็นปกติ 24 เดือน
                  และชำระหนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหนี้คงเหลือ
           (2.) สมาชิกที่ออกไปแล้วยังไม่ครบ 3 ปี จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องซื้อหุ้นจำนวนครึ่งหนึ่ง
                 ของจำนวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ก่อนออก และต้องชำระหนี้เป็นปกติ 24 เดือน
                 และชำระหนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหนี้คงเหลือ
3. สมาชิกที่เคยลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ดังนี้
    3.1 กรณีสมาชิกที่ลาออกหรือถูกโอนให้ออกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปไม่มีหนี้คงเหลือ
           (1.) สมาชิกที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป จะสมัครเข้าใหม่ต้องซื้อหุ้น
                  10,000 บาท ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปีก็ต้องซื้อหุ้น
           (2.) สมาชิกที่เคยลาออกแล้วสมัครเข้าใหม่ และถูกโอนให้ออกจากการเป็นสมาชิก จะสมัครเข้า
                  ใหม่ ต้องซื้อหุ้น 12,000 บาท ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปีก็ต้องซื้อหุ้น่
           (3.) สมาชิกที่ถูกโอนให้ออกจากการเป็นสมาชิกสองครั้ง จะสมัครเข้าใหม่ต้องซื้อหุ้น
                  15,000 บาท ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปีก็ต้องซื้อหุ้น
    3.2 กรณีสมาชิกที่ลาออกหรือถูกให้ออกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปมีหนี้คงเหลือ
           (1.) สมาชิกที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป จะสมัครเข้าใหม่ ต้อง
                 ซื้อหุ้นเข้าใหม่ 10,000 บาท
ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปี ก็ต้องซื้อหุ้นเข้าใหม่และต้องชำระ
                 หนี้เป็นปกติ 24 เดือน และชำระหนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหนี้คงเหลือ
           (2.) สมาชิกที่เคยลาออกและถูกโอนให้ออกจากการเป็นสมาชิก จะสมัครเข้าใหม่ ต้อง
                 ซื้อหุ้นเข้าใหม่ 12,000 บาท
ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปี ก็ต้องซื้อหุ้นเข้าใหม่และต้องชำระ
                 หนี้เป็นปกติ 24 เดือน และชำระหนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหนี้คงเหลือ
           (3.) สมาชิกที่ถูกโอนให้ออกจากการเป็นสมาชิกสองครั้ง จะสมัครเข้าใหม่ ต้องซื้อหุ้น
                 เข้าใหม่ 15,000 บาท
ถึงแม้จะลาออกเกิน 3 ปี ก็ต้องซื้อหุ้นเข้าใหม่และต้องชำระ
                 หนี้เป็นปกติ 24 เดือน และชำระหนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหนี้คงเหลือ
4. กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ จะต้องดำเนินการดังนี้
    4.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
    4.2 ต้องชำระค่าหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และให้ถือหุ้นรายเดือนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

      การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีโอนมาจากต่างจังหวัด เพื่อโอนหนี้ (อายุต้องไม่เกิน 56 ปี)
   1. แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอน
       ย้ายทราบ
   2. เอกสารประกอบการสมัครเหมือนกับการสมัครสมาชิกปกติและยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
       เพื่อรับทราบรายละเอียดการโอนหนี้จากเจ้าหน้าที่
   3. เจ้าหน้าที่นำเสนอที่ประชุมประจำเดือน
   4. หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นงวดแรกพร้อมกับค่าธรรมเนียมแรกเข้า
       ในเดือนถัดไป
   5. เมื่อทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการหักค่าหุ้นงวดแรกและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบร้อยแล้วให้สมาชิก
       ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ และสมัครประกันชีวิตกลุ่มตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด

      ขั้นตอนการดำเนินการ
   1. ยื่นเอกสารตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 5 ของเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
       ข้อมูล(กรณียื่นหลังวันที่ 5 จะดำเนินการในเดือนถัดไป)
   2. เจ้าหน้าที่นำเสนอที่ประชุมประจำเดือน
   3. หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะเรียกเก็บเงินค่าหุ้นงวดแรกพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน
       เดือนถัดไป
   4. เมื่อทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการหักค่าหุ้นงวดแรกและค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบร้อยแล้วให้สมาชิก
       ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ และสมัครประกันชีวิตกลุ่มตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด

      การลาออกจากสหกรณ์ฯ
      - สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ฯ ต้องยื่นคำร้อง ขอลาออกตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าหุ้นคืนแก่สมาชิกในวันสิ้นเดือนนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการจ่ายเงินของสหกรณ์ล่วงหน้า และเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
   1. ต้องไม่มีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ฯ หรือมีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้
   2. ต้องไม่มีภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันสมาชิกสหกรณ์ฯ

      การให้ออกจากสหกรณ์ฯ
   1. ขาดชำระหุ้นรายเดือน ถึง 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดชำระรวมถึง 6 งวด
   2. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ เป็นเวลาถึง 3 เดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสี่คราว สำหรับเงินกู้รายหนึ่งหรือสัญญาหนึ่ง
2. สมาชิกสมทบ

      คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   2. เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์์
   3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน

      การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   จะต้องปฏิบัติดังนี้
   1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบสมัครทุกประการ
   2. จะต้องซื้อหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
   3. คณะกรรมการดำเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง และเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

      สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
   1. ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
   2. มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์
   3. มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือ เงินฝาก ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ขณะที่ขอกู้
   4. มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ตามสัดส่วนที่ตนถือหุ้นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีและเงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้สหกรณ์ฯ ในปีนั้นๆ จ่ายเป็นปีๆ
   5. สมัครเป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการพิเศษตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

      เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ
   1. คำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน
   4. สำเนาสมุดธนาคาร (ใช้สำหรับโอนเงินปันผล)

      สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์ฯ ด้วยเหตุ ดังนี้
   1. ตาย
   2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
   3. ลาออกจากสหกรณ์ฯ
   4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
   5. ขาดคุณสมบัติข้อบังคับ 34(3) โดยมีความผิด
   6. ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ
 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,170
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com